Nyereményjáték szabályzat

Másnap máshogy! fotópályázat

NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1.    A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Másnap máshogy kampány keretében megvalósuló „Másnap máshogy” fotópályázat (a továbbiakban: „Játék„) szervezője és lebonyolítója a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (Bírósági bejegyzés száma: Nyilvántartási sorszám 5669, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26.; a továbbiakban: ”Megrendelő” ) megrendelése alapján a Grayling Hungary Kft. (Bírósági bejegyzés száma: 01 09 874681, székhely: H-1011 Budapest, Corvin tér 10.; a továbbiakban: ”Vállalkozó”) alvállalkozója, az Addingtone Reklámügynökség Kft. (Bírósági bejegyzés száma: 01 09 969259, székhely: H-1012 Budapest, Várfok utca 15/B II. emelet 23., a továbbiakban: „Szervező” vagy ”Adatkezelő”).

2.    A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett online Játékon azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar nyelven beszélni, írni és olvasni tudó cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: „Játékos” vagy ”Érintett” vagy ”résztvevő”), akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek. Szervező jogosult bármely Játékost kizárni a Játékból, amennyiben kiderül, hogy a Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban foglaltaknak, illetőleg, ha megszegi a jelen szabályzatban foglaltakat.

A Játékra való jelentkezéssel Játékos elfogadja jelen szabályzatot és hozzájárul, hogy az általa megosztott fotót a Szervező az Italmertek.hu weboldalon és Italmérték Facebook oldalon névmegjelölés nélkül közzétehesse.  A Játékra való jelentkezés során a képviselet kizárt.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Szervező, Vállalkozó, Megrendelő tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és mindezek közeli hozzátartozói.

Hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozók minősülnek.

A Játékban résztvevők kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat, jogszabálysértő módon nem járhatnak el. A kommentekben írtak tekintetében a felelősség kizárólag a Játékosoké. Amennyiben olyan komment/kép/stb. érkezik bármely Játékos nevéről, amely jogszabálysértő az a Játékból kizárható és jelenthető a megfelelő fórumon az Facebook szabályzatai szerint illetőleg e tekintetben minden kárért a Játékos felel. Amennyiben bármely harmadik személy a Játékos jogszabálysértő eljárása miatt/kommentje/magatartása miatt igényt érvényesít Szervezővel szemben, úgy részére azt a Játékos köteles megtéríteni és helyette helytállni.

3.    A JÁTÉK LEÍRÁSA

 • A Játék időtartama:08.02 – 2021.08.15.
 • A Játékon való részvétel módja

A Játék a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Italmertek.hu weboldalán érhető el.

A Játék menete: Azok a Játékosok, akik a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Italmertek.hu weboldalára 2021.08.02. dél és 2021.08.15. éjfél között a kiírásnak megfelelő fotót töltenek fel és megadják nevüket, email címüket, sorsoláson vesznek részt. 

Egy Játékos a játék időszaka alatt csak egyszer vehet részt a sorsoláson, több válasz elküldése esetén is. Amennyiben ugyanaz a személy – egyértelműen – több profillal jelentkezik azt is egy Játékos részvételének tekinti a Szervező.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a játékfelhívásban, jelen szabályzatban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie/meg kell felelnie. Hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az általa megosztott fotót a Szervező az Italmertek.hu weboldalon és Italmérték Facebook oldalon névmegjelölés nélkül közzétehesse.

 • NYEREMÉNY, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A Játék nyereményei:

2 db napijegy a SZIN fesztiválra (2021.08.25-28.)

2 db hetijegy a Fishing On Orfű fesztiválra (2021.08.25-28.)

2 db VIP belépő a Plázs Siófok bármelyik eseményére augusztus 31-ig.

A nyeremények sorsolása

A ’2 db napijegy a SZIN fesztiválra’ nyeremények sorsolása 2021.08.09-én 12 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal (Sorsoló program: https://www.random.org/).

A sorsolás során 2 nyertes és 2 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyertes Játékos azon személyek közül kerül kisorsolásra, akik a Játék során a teljesítették a részvétel feltételeit.

A 2 db hetijegy a Fishing On Orfű fesztiválra’ és a ’2 db VIP belépő a Plázs Siófok bármelyik eseményére’ nyeremények sorsolása 2021.08.16-án 12 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal (Sorsoló program: https://www.random.org/).

A sorsolás során 4 nyertes (nyereményenként 2-2) és 4 pótnyertes (nyereményenként 2-2) kerül kisorsolásra.

A nyertes Játékos azon személyek közül kerül kisorsolásra, akik a Játék során a teljesítették a részvétel feltételeit.

A Nyertes értesítése

A nyertes Játékost a Szervező a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül a közösségi média felületén üzenetben és a megadott e-mail címen, email üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítés kiküldését követően 1 (egy) munkanapon belül nem válaszol (válasz e-mail üzenetben), tehát a kapcsolatfelvétel a nyertes Játékossal meghiúsul, úgy a nyeremény a pótnyertest illeti meg.

A Játékosok a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén a Szervező és a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Italmertek.hu weboldalán és Facebook oldalán a nevüket nyilvánosságra hozza, azt közzé tegye.

A nyeremény átadása

A nyeremény átadása e-mailben, voucher formájában történik. A nyeremény átadásához a nyertesnek a nevét, valamint a személyi igazolványának számát meg kell adnia a Szervezőnek, aki ezen adatok alapján biztosítja a fesztiválra történő belépést.

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átadás-átvétele során. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való (a sikeres kapcsolatfelvétel-értesítés napjától számított 8 naptári napon belül) átadás-átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és a nyertes Játékos igénnyel e tekintetben nem léphet fel, a nyeremény a pótnyertest illeti meg.

A Játékosnak a nyeremény felhasználásához a fesztivál szervezője által megkövetelt védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie.

 • FELELŐSSÉG

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulékokat.

A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A nyeremény átadásának költségeit a Szervező viseli.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket a nyertes Játékos viseli.

A Játékos a nyereménnyel kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem léphet fel Szervezővel szemben – a szavatossági, jótállási igényeket is ideértve.

 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szervező ezúton tájékoztatja a Játékost, hogy a Játék az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. § szerinti elektronikus hirdetés.

A Játékos részéről a Játékban való részvétele egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes egészében megismerte és maradéktalanul elfogadja, valamint önkéntes és határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Italmertek.hu weboldalán és a Szövetség Facebook oldalán.

A Játék alkalmával megadott adat valódiságáért, a feltöltött fotó tartalmáért, jogtisztaságáért a Játékos felel.

A Játékban történő részvétel díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés és használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak.

A jelen Szabályzatra a magyar jog irányadó és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott jogszabályok vonatkozó részei irányadóak.

A Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szervező számára adják meg az adatokat. A Szervező teljes körűen mentesíti az Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a nyereményjátékkal kapcsolatos igénnyel szemben.

Amennyiben a játék során a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács italmertek.hu honlapjára látogat a Játékos, úgy az ott megtalálható szabályok is vonatkoznak a Játékosra.

4.    ADATKEZELÉS

A Játékosok által megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

Az Érintett a nyereményjátékra jelentkezéssel, a játékszabályzat elfogadásának bepipálásával fogadja el a jelen Szabályzatban foglaltakat. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a nyereményjáték során általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a nyereményjátékra jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, illetőleg adott esetben jogszabályi kötelezettségen, amely meg van határozva jelen szabályzatban.

Amennyiben az Érintett mégis más harmadik személy adatait adja meg, e tekintetben az Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben Érintett a nyereményjáték során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni.

A játékra való jelentkezéssel a Játékos elfogadja jelen Szabályzatot. A Játék keretén belül a Játékos által megadott adatokat az Adatkezelő abból a célból kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét és pótnyertesét kisorsolja, azonosítsa, meghatározza, a nyerteseket értesítse és ezzel kapcsolatos ügyintézést végezze és a nyereményt a nyertesnek vagy a pótnyertesnek átadja, e-mailben megküldje.

A Játék során bekért adatokat; név, e-mail cím, személyi igazolvány szám, az Adatkezelő a fesztivál szervezőjének továbbadja a nyeremény felhasználhatósága érdekében, kizárólag a nyertes beazonosítása céljából.  Ide nem értve a nyertes – esetleg pótnyertes – azon adatait, amelyek a törvény erejénél fogva esetlegesen kötelezően továbbítandóak az illetékes hatóságoknak.

Játékos a játékban való részvétellel illetőleg jelen Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő az önként megadott valamennyi személyes adatát, azaz nevét, e-mail címét, személyi igazolvány számát (utóbbit csak a nyertesek esetében) kezelje a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A nyertes Játékosok személyi igazolvány számát az Adatkezelő privát üzenetben bekéri a Játékosoktól.

 • Adatkezelés célja

Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó).

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

Az Érintett kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

 • Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a nyereményjáték során közölt személyes adataik kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Info tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 • Adatkezelő megnevezése

Név: Addingtone Reklámügynökség Kft.

Székhely: H-1012 Budapest, Várfok utca 15/B II. emelet 23.

Adószám: 23515907241

Bírósági bejegyzés száma: 01 09 969259

Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság

E-mail: hello@addingtone.com

 • A kezelt személyes adatok köre
 1. a) Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Nyereményjátékra jelentkezés esetén a kezelt adatok köre: beküldött fotó, név, e-mail cím, személyi igazolvány szám (a személyi igazolványszámot az Adatkezelő kizárólag a nyertesektől kéri és kezeli). Az Italmertek.hu weboldalon megjelenített egyéb adatokat az Adatkezelő nem kezeli. Amennyiben bármilyen úton a Játékos az itt meghatározottaknál több adatot ad meg, annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési Szabályzat elfogadásával, azonban azok tekintetében Szervező adatkezelést nem végez.

 • Az adatkezelés időtartama

A nyereményjáték tekintetében a Játékosok adatait az Adatkezelő a cél megvalósulásáig kezeli, de legfeljebb hat hónapig.

Szükség szerint: Törvényi előírás esetén, a nyertes Játékos adatait pedig a vonatkozó adó és egyéb járulékszabályok szerint előírt ideig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti időtartam) kezeli a Szervező.

Az Adatkezelés elsősorban az Érintett hozzájárulása alapján történik illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. /A § 14.§, 14/A.§ alapján.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokból és célok érdekében, mértékig és ideig kezeli. Az Érintett bármikor kérelmezheti:

 1. a) a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 2. b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő székhelyére (: H-1012 Budapest, Várfok utca 15/B II. emelet 23.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek egyértelműnek kell lennie a törlendő adatokat és az Érintettet illetően. Amennyiben az Érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 25 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból az Érintett minden adatát, amelyről az Érintettet a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja. A törlésre irányuló szándékot a fentiek betartásával elektronikus úton is kérelmezheti az Érintett a jelen szabályzatban megjelölt elektronikus levelezési címre küldött kérelemmel.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 • Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A nyereményjáték tekintetében az Adatkezelő nyereményjáték tekintetében eljáró munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, alvállalkozói (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át azzal, hogy a nyerteseket az Facebookon kihirdetik – amelyhez a Játékos a játékra jelentkezéssel és a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Amennyiben az Érintett hozzájárulására van szükség, ilyen esetben az Érintettet előzetesen tájékoztatja az Adatkezelő, és tőle hozzájárulást kér, és a szükséges hatósági bejelentéseket megteszi.

Az adatok feldolgozását maga az Adatkezelő végzi, illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe.

5.    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa és a tárhelyszolgáltató által kezelt adatokról az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról (név, cím), adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül. A törvényben meghatározott esetben történő tájékoztatás megtagadása esetén közli az Érintettel annak okát, ill. bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a tárgyévet követő év január 31-ig Adatkezelő értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Továbbá az Érintett bármikor jogosult visszavonni játékra jelentkezését a komment törlésével a sorsolás időpontjáig, a sorsolást követően pedig Facebook üzenetben. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (amennyiben ilyen előfordul a jelen szabályzatban foglaltak megtartása mellett). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a törvényes határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21§ bekezdése az eljárás egyéb részleteire kitér.

 • Ügyfélszolgálat és műszaki hiba bejelentése:

Amennyiben az Érintettnek bármilyen jellegű kérdése vagy panasza van azzal a hello@addingtone.com email címen vagy a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

 • Jogérvényesítés és jogorvoslat az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; általános email elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt (a per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható) érvényesítheti jogait.

6.    Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisítését, a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott – harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.    Tartalomért, kommentért, véleményért való felelősség

Az Érintett által feltöltött/hozzáfűzött tartalom, kép, komment, vélemény, és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat (a továbbiakban: ”Tartalom”):

 • nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait, egyéb jogait (személyiségi, személyhez fűződő jogok, stb.)
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
 • nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Érintett felelős azért a tartalomért, amit a kommentben-más módon nyilvánosságra hoz/feltölt.

Adatkezelő kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő/kommentelő Érintett a feltöltéssel/kommenteléssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a Tartalom feltöltése előtt Érintett köteles gondoskodni a Tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Amennyiben az Érintett magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy – ideértve az Facebookot is – vagy bármely hatóság illetve bíróság Adatkezelővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, Érintett köteles minden Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és Adatkezelőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Adatkezelőt, vagy más harmadik személyt az Érintett bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogsértő tartalmat haladéktalanul (legkorábban harmadik személy jelzésétől számított 2 munkanapon belül) eltávolítsa és az így nyereményjátékra feliratkozott személy jelentkezését törölje vagy kérje az Facebooktól a jogsértő tartalom törlését. A törlés nem érinti az Érintett jogi felelősségét. Adatkezelő jogosult haladéktalanul kizárni azon Érintettet, aki a jelen szabályzatot, vagy a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit megszegi, vagy amely személy tekintetében az Facebook jelzi, hogy az Facebook szabályait megsértette.

8.    Egyéb rendelkezések, kiskorúak védelme

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzat az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a nyereményjátékban történő további részvételével elfogadja a módosított szabályzatokat.

A nyereményjátékban csak 18 év feletti személy vehet részt. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték a Szabályzat alapján amennyiben tudomására jut, hogy 18 év alatti személy vesz részt a nyereményjátékban, törölje az adott személy adatait, illetőleg a vonatkozó szabályzatok megszegésére tekintettel kizárja a nyereményjátékból.

9.    Külső szolgáltatók

A Szervező a nyereményjáték igénybevétele során külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook stb. a továbbiakban: ”Külső szolgáltatók”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat a jelen szabályzat szerint kezeli.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltatók minősülnek a személyes adatok kezelőjének, tevékenységükre saját felhasználási feltételeik és adatvédelmi szabályzatuk az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: az Facebook. A nyereményjáték tekintetében közvetlenül az Érintettektől kerül felvételre az adat.

10. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja: Budapest, 2021. augusztus 02.

Üdvözöl a Magyar Szeszipari Szövetség! A weboldalt csak 18. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Elmúltál 18?

Elköteleztük magunkat a felelős alkoholfogyasztás mellett és nem támogatjuk az alkoholfogyasztást 18 év alatt. 
Kérjük Honlapunk tartalmait is csak 18 éven felüliekkel oszd meg. 
A jelen űrlap elküldésével elfogadod a weboldal házirendjét, valamint adatvédelmi és cookie irányelveit. 
Ez a weboldal cookie-kat használ. A részletekért olvasd el a Házirend és adatkezelési szabályzatunkat.