Jogi nyilatkozat

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

(A) Feltételek: A honlap használatával Ön jelzi, hogy egyetért jelen feltételekkel. Amennyiben Ön nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, ne használja a honlapot. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap tulajdonosa egyoldalúan, bármiféle jogkövetkezmény nélkül jogosult a feltételek, valamint a honlap tartalmát megváltoztatni. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a feltételek szövegének, valamint a honlap tartalmának esetleges változását figyelemmel kíséri és a honlap tulajdonosa által egyoldalúan meghatározott esetleges új kötelezettségeket betartja.

(B) Életkor: A honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az adott országában hatályos, illetve a szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szeszesital-fogyasztási korhatárát is.

(C) Törvényi megfelelés: A honlap tervezése során ügyeltünk arra, hogy az megfeleljen a magyar jogszabályoknak, a honlap tulajdonosa azonban nem garantálja, hogy a honlap tartalma megfelel más országok törvényeinek is. Amennyiben a felhasználó más országból lép a honlapra, felelősség terheli, hogy a vonatkozó helyi jogszabályoknak is megfeleljen.

(D) Szerzői jogok: A honlapon szereplő tartalmak szerzői joga a honlap tulajdonosa, illetve tagvállalatainak engedélyével rendelkező harmadik személy tulajdona. A feltételek elfogadásával a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap működését semmilyen módon nem zavarja meg és azt meg sem kísérli. A felhasználó a jelen feltételek elfogadásával nem kizárólagos, korlátozott jogot szerez a honlapra történő belépésre illetőleg a honlap valamint ennek tartalma használatára és megjelenítésére. A felhasználó a honlap elemeit kizárólag a honlap tulajdonosa kifejezett, előzetes írásos hozzájárulásával reprodukálhatja, viheti át más honlapra, módosíthatja, nyújthatja szolgáltatásul, vagy adhatja tovább. A honlapon található egyes nevek, logók, védjegyek illetve szolgáltatásnevek a honlap tulajdonosa tulajdonát képezik, illetve számára engedélyezettek, és a felhasználó azokat kizárólag a honlap tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásának birtokában használhatja. A felhasználó a honlapot kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. A honlap tartalmának jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

(E) Tartalmi hitelesség: Bár a honlap tulajdonosa minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a honlap tartalma frissített és helyes legyen, nem vállal felelősséget a tartalom hitelességéért.

(F) Felelősségvállalás: A honlap tulajdonosa nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely a honlap használatából, illetve amely a honlapon található információkkal kapcsolatosan merült fel.

(G) Adatkezelés: A felhasználó által a honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket – ide nem értve a személyes adatokat – nem kezeljük bizalmasan. A személyes adatok bizalmas kezelésére az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató rendelkezései az irányadók. A honlap tulajdonosa jogosult a felhasználó által a honlapra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást. A honlap tulajdonosa illetőleg megbízottja egyoldalú döntése alapján jogosult a felhasználó által a honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket vagy azok egyes részeit a honlapról eltávolítani.

(H) Tilos a honlapra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot küldeni.

(I) Saját felelősség: Bár a honlap nyújthat kapcsolódásokat más honlapokhoz, a honlap tulajdonosa nem adja hozzájárulását, nem támogatja, igazolja vagy segíti ezen kapcsolódó honlapokat, kivéve, ha ez kifejezetten jelezve van. A honlap tulajdonosa nem tulajdonosa a honlaphoz kapcsolódó honlapoknak, ezeket nem befolyásolja és ezek tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal. A felhasználó a honlaphoz kapcsolt más honlaphoz saját felelősségére kapcsolódhat.

(J) További hivatkozások: Kizárólag a honlap tulajdonosa előzetes hozzájárulásának birtokában helyezhető el bármely honlapon a erre a honlapra történő hivatkozás (link). A honlap tulajdonosa csak abban az esetben engedélyezi a honlaphoz való kapcsolódást, ha a honlap tényleges látogatóinak több mint 70%-a a törvényileg megszabott szeszesital-fogyasztási korhatárát betöltötte.

(K) Nem egészségügyi tanács: A jelen honlap tartalma semmilyen formában és mértékben nem tekinthető egészségügyi tanácsnak, diagnosztikai célra illetőleg egészségügyi szakértő által végzett teljes egészségügyi kiértékelés helyettesítésére nem használható. Amennyiben Önben kérdések merülnek fel az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásaival összefüggésben, kérjük szerezze be egy egészségügyi szakértő személyre szabott tanácsait.

(L) Kártérítés: A felhasználó a feltételek elfogadásával korlátlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen feltételeknek a felhasználó internetes accountján keresztüli, a felhasználó vagy a felhasználó internetes accountját használó, a honlapra belépő más személy általi megsértése esetén az internetes account tulajdonos felhasználó a honlap tulajdonosa ezzel összefüggésben felmerült valamennyi kárát és költségeit megtéríti.

(M) Tartalom-módosítás: A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy ezen feltételek tartalmát egyoldalúan módosítsa. A honlap tulajdonosa a módosításról a felhasználókat megfelelő módon értesíti. A honlap felhasználó általi, értesítést követő használata a módosítás elfogadását jelenti.

(N) Tartalom-változtatás: A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot továbbá, hogy a honlap bármelyik szolgáltatását bármely időpontban külön figyelmeztetés és kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntesse, megváltoztassa vagy felfüggessze, felhasználók általi hozzáférhetőségét a honlap egészéhez vagy egy részéhez korlátozza.

(O) Jogvita: A felhasználó elfogadja, hogy a közte és a honlap tulajdonosa között, a jelen honlap használatával, bárminemű kapcsolódó reklámozással, vagy bármely, a honlapról elérhető, illetve oda vezető linkkel kapcsolatosan, avagy abból eredően adódó jogvita esetén a magyar törvények irányadók, és amennyiben a jogvita eldöntésére a Polgár Törvénykönyv általános szabályai szerint hatáskörtől függően nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Bíróság lenne illetékes, úgy arra az esetre a jogvita eldöntésére hatáskörtől a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes eljárni.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Bevezető rendelkezések

(A)    A honlap tulajdonosa a jelen szabályzat tartalmát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A felhasználó a honlap használatával elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit.

(B)    A jelen honlapon a honlap tulajdonosa a felhasználók által megadott személyes adatokat és más módon szolgáltatott egyedi azonosításra nem alkalmas személyes információkat (ez utóbbi a továbbiakban: személyes információk, a személyes adatok és a személyes információk együttes említése esetén a továbbiakban: Adatok) kezel. Személyes adatnak minősül a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A honlap felhasználó általi megtekintéséhez nem szükséges személyes adat átadása a honlap tulajdonosa részére, azonban néhány esetben előfordulhat, hogy a honlap tulajdonosa személyes adatokat gyűjt a felhasználóról. Erre csak meghatározott célból kerülhet sor. Ilyen cél lehet a felhasználó által kért információk eljuttatása a felhasználó részére.

(C)    Személyes információnak minősül a  felhasználó által használt internet böngésző, az operációs rendszer, a sávszélesség és annak az oldalnak a domain neve, ahonnan a Honlapra történő belépés történik, mely információ kezeléséhez a felhasználó a honlapra történő belépésével hozzájárulását adja.

(D)    A honlap tulajdonosa a honlap használata során a felhasználó számítógépén információkat helyezhet el és tárolhat cookie (http sütik) vagy más formátumban. Ezeket a honlap tulajdonosa arra használhatja, hogy információkat szerezzen arról, hogy Ön a honlapot milyen módon használja. A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását illetőleg figyelmeztető üzenet megjelentetését a cookie-k elhelyezését megelőzően. A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a http://www.allaboutcookies.org weboldalon kaphat. A cookie-kat a honlap tulajdonosa a honlap Ön igényeinek megfelelő kialakítására, szolgáltatásainak, ismeretterjesztő és tájékoztató tevékenységének javítására használja.

(E)    A személyes adatok kezelésének célját illetőleg annak megváltozását a honlap tulajdonosa minden esetben, az adatkezelés megkezdése előtt közli a felhasználókkal. A személyes adatok szolgáltatásával a felhasználó hozzájárulását adja a személyes adatoknak a közölt célhoz kötött felhasználásához és továbbadásához.

(F)    A személyes adatok a gyűjtés helyének megfelelő országban kerülnek tárolásra. Az Európai Unió területén gyűjtött személyes adatok nem kerülnek átadásra az Európai Unió területén kívüli országba.

(G)    A honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az adott országában hatályos, illetve a szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szeszesital-fogyasztási korhatárát is. Ilyen felhasználók vonatkozásában a honlap tulajdonosa semmilyen személyes adatot nem gyűjt, az ilyen felhasználókra vonatkozó, a Honlap tulajdonosa részére átadott személyes adat haladéktalanul törlésre kerül.

Részletes rendelkezések

(A) A személyes adatok szolgáltatása a felhasználó részéről a honlap használata során önkéntes.

(B) A személyes adatok kezelésének célja: a felhasználótól származó személyes adatokat a honlap tulajdonosa a felelős alkoholfogyasztás kampányhoz kapcsolódó kommunikációs célokból kezeli, azokat statisztikai célokból feldolgozza.

(C) A személyes adatkezelésben résztvevő(k): a személyes adatkezelést a honlap tulajdonosa (1095 Budapest, Soroksári út 26.) mint adatkezelő, míg az adatok feldolgozását a honlap tulajdonosa megbízottjaként esetlegesen eljáró ügynökség végzi. Az adatokhoz a honlap tulajdonosa munkatársai illetve az ügynökség munkatársai férhetnek hozzá. Ezen személyek a személyes adatokat szintén bizalmasan kezelik.

(D) A személyes adatkezelés időtartama: a honlap tulajdonosa  a személyes adatgyűjtéssel érintett tevékenysége beszüntetéséig, illetőleg az érintett felhasználó törlési kérelmének beérkezéséig őrzi meg a részvételhez kapcsolódóan a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, míg abban az esetben, ha a nyeremény illetve promóciós ajándék átadásának bármilyen adóvonzatát a honlap tulajdonosa viselte, úgy a nyertes illetve az átvevő személyes adatait a mindenkor hatályos számviteli és adójogszabályok által előírt megőrzési idő leteltéig kezeli. Azon statisztikai adatok, melyek a feldolgozást követően elválnak az adatokat szolgáltató felhasználó személytől, korlátlan ideig a honlap tulajdonosa által felhasználhatóak maradnak.

(E) A személyes adat(ok) nyilvánosságra hozatala: honlap tulajdonosa jogosult arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokból a nyertes(ek) nevét, képmását nyilvánosságra hozza, amelyhez a felhasználó kifejezetten hozzájárul.

(F) Tájékoztatás, kifogásolás: a felhasználó az adatkezelés teljes időtartama alatt írásban tájékoztatást kérhet a honlap tulajdonosa által rá vonatkozóan kezelt személyes adatokról, továbbá a személyes adatkezelést bármikor jogosult megkifogásolni, kérheti személyes adatai törlését. A felhasználó ezzel kapcsolatos beadványait az „Adatkezelés – www.italmertek.hu” jelzést a borítékon kívül feltüntetve, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács 1095 Budapest, Soroksári út 26. postacímre köteles megküldeni ajánlott és tértivevényes levélpostai küldemény formájában.

(G) A felhasználó teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, azokat sajátjaként adta meg, valamint jog- cselekvőképességét korlátozó körülmény nem állt fent.

(H) A részvételi feltételek elfogadásával a felhasználó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai a honlap tulajdonosa adatbázisába kerüljenek és azokat a honlap tulajdonosa – esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatig – minden további engedélyezés nélkül, kizárólag a felelős alkoholfogyasztás programmal kapcsolatos kommunikáció céljából díjmentesen felhasználhassa. Az a felhasználó, aki nem kíván a jövőben névre szóló hírlevelet kapni, írásbeli nyilatkozattal személyes adatai törlését kérheti. Az adatkezelésre, valamint a felhasználó jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket az 1992. évi LXIII. törvény szabályozza az alábbiak szerint:

(I) Az érintett (felhasználó)

  1. a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (Adatvédelmi törvény 12. és 13. §), valamint
  2. b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését (Adatvédelmi törvény 14-16. §).

(J) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

(K) Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(L) Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

(M) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(N) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

(O) A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli cselekvőképessége.

(P) A honlap tulajdonosa adatkezelőként, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban végzik tevékenységét, valamint az Adatvédelmi Biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásába vett adatkezelő.

(Q) Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy bármely adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Adatvédelmi Biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

COOKIE SZABÁLYZAT

A honlap cookie-kat alkalmaz a felhasználó élmény fokozása érdekében, melyek számítógépén tárolódnak. A honlapra történő belépésével egyúttal beleegyezik a cookie-k használatába is.

Budapest, 2012. december 1.

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Üdvözöl a Magyar Szeszipari Szövetség! A weboldalt csak 18. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Elmúltál 18?

Elköteleztük magunkat a felelős alkoholfogyasztás mellett és nem támogatjuk az alkoholfogyasztást 18 év alatt. 
Kérjük Honlapunk tartalmait is csak 18 éven felüliekkel oszd meg. 
A jelen űrlap elküldésével elfogadod a weboldal házirendjét, valamint adatvédelmi és cookie irányelveit. 
Ez a weboldal cookie-kat használ. A részletekért olvasd el a Házirend és adatkezelési szabályzatunkat.